top of page

Foreningen Taulov Skærbæk Idrætsforening - TSIF.

- Vedtægter.

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningen Taulov Skærbæk Idrætsforening, TSIF, der har hjemsted i Fredericia kommune, er stiftet den 1. januar 1969.

Foreningen består af medlemmerne i afdelingerne fodbold, gymnastik, håndbold, skydning, billard og BMX.

§ 2. Formål

Det er foreningens formål at medvirke til at skaffe medlemsafdelingerne de bedst mulige forhold. Dette søges opnået ved,

  • at varetage medlemsafdelingernes interesser i forhold til offentlige myndigheder, herunder Fredericia kommune.

  • at repræsentere medlemsafdelingerne i lokale udvalg, foreninger og sammenslutninger af interesse for disse.

  • at fremme samarbejdet mellem de tilsluttede afdelinger.

Foreningens formål er endvidere at samle idræts interesserede i et meningsfyldt og forpligtende fællesskab med mulighed for medindflydelse og medansvar, samt at virke for fremme af de enkelte idrætter, både med hensyn til bredden og på topplan.

 

§ 3. Medlemsskab af organisationer

Foreningen er tilsluttet Jysk Håndbold Forbund (JHF) under Dansk Håndbold Forbund (DHF), Jysk Billard Union (JBU) under Den Danske Billard Union (DDBU), Jysk Boldspil Union (JBU) under Dansk Boldspil Union (DBU) og Dansk Motor Union (DMU) alle under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Vejle Amts Gymnastik og Idrætsforeninger (VAGI) og Vejle Amts Skytteforening (VAS) under Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI), samt Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia (SIF), og dermed underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 4. Medlemsafdelinger

Nye medlemsafdelinger kan kun optages på et repræsentantskabsmøde. Udmeldelse besluttes på den enkelte medlemsafdelings generalforsamling.

 

§ 5. Brug af forenings navn

Medlemsafdelingerne af Taulov Skærbæk Idrætsforening (TSIF) har alene ret og pligt til at benytte navnet.

 

§ 6. Kontingent

Kontingentet til hovedforeningen, for medlemsafdelingerne fastsættes for 1 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.

 

§ 7. Eksklusion

En medlemsafdeling kan ekskluderes, såfremt medlemsafdelingen ikke overholder foreningens vedtægter, eller medlemsafdelingen på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Alene repræsentantskabsmødet kan ekskludere en medlemsafdeling. Sager om eksklusion skal optages på dagsordenen som et særligt punkt.

Medlemsafdelingen har krav på at blive hørt inden repræsentantskabsmødet træffer sin afgørelse om eksklusion. En repræsentantskabsmødes afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

 

§ 8. Ordinært repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Adgang til repræsentantskabsmødet har medlemsafdelingernes repræsentanter, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Repræsentantskabsmødet indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i Taubæk-Nyt, med angivelse af dagsorden. Det reviderede regnskab skal sendes til alle afdelingsformænd samtidig med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.

Forslag som ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde skal være indsendt skriftligt til formanden senest 2 uger før repræsentantskabsmødet afholdelse. Eventuelle forslag udsendes til afdelings-repræsentanterne senest i uge før repræsentantskabsmøde.

Medlemsafdelinger med under 100 medlemmer ved seneste indberetning til SIF har ret til at stille med 3 repræsentanter og medlemsafdelinger med over 100 medlemmer har ret til at sende 5 repræsentanter. Medlemsafdelingen meddeler senest 2 uger før repræsentantskabsmødet, hvem der deltager for medlemsafdelingen. Ved forfald kan afdelingen udpege en ny repræsentant.

Et rettidig indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtig uanset de frem mødtes antal.

 

§ 9. Dagsorden

Dagsorden for ordinært repræsentantskabsmøde skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1.    Valg afdirigent og referent.

2.    Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3.    Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.    Fastsættelse af kontingent.

5.    Forelæggelse af bestyrelsen budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

6.    Behandling af indkomne forslag.

7.    Valg af formand. Såfremt denne ikke findes udpeges formanden blandt bestyrelsen.

8.    Valg af kasserer. Såfremt denne ikke findes udpeges kassereren blandt bestyrelsen.

9.    Valg af suppleant for formanden.

10.  Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsupleant.

11.  Valg af fanebærer.

12.  Eventuelt.

 

 

§ 10. repræsentantskabsmødets ledelse m.v.

Repræsentantskabet vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger tages efter almindeligt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet – jvf. § 17 og § 18. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Valgbar til bestyrelsen er personer der er fyldt 18 år. Fraværende, valgbare personer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 repræsentanter forlanger det, foretages skriftligt.

Der føres en protokol over repræsentantskabsmødets beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 11. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af foreningens repræsentanter, skriftligt over for bestyrelsen, fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal repræsentantskabsmødet indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

For så vidt angår mødets ledelse, afstemning m.m., gælder de samme bestemmelser som for det ordinære repræsentantskabsmøde, jævnfør § 8.

 

§ 12. Bestyrelse – Valg

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen består af formanden og kassereren, fra hver af medlemsafdelingerne. Formanden og kassereren vælges eller udpeges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formanden er på valg i lige år, medens kassereren er på valg i ulige år.

Såfremt der ikke er valgt en ny formand inden periodens udløb og den fungerende formand ikke ønsker at fortsætte, skal posten gå videre til en ny afdelingsformand.

Kasserefunktionen kan varetages af den fungerende formand, eller af en af afdelingernes kasserer.

 

§ 13. Bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøder afholdes, når det skønnes påkrævet, eller når en af medlemsafdelingerne forlanger det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

 

§ 14. Tegningsret – økonomi

Foreningen tegnes af formanden. Ved væsentlige økonomiske dispositioner kræves underskrift af formand og kasserer eller et andet bestyrelsmedlem i forening.

Hovedforeningen er ikke ansvarlig for medlemsafdelingernes økonomi og hæfter ikke overfor tredjemand vedrørende medlemsafdelingernes dispositioner. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt.

 

 

§ 15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen skal inden udgangen af marts, afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til bilagskontrollanten.

Driftsregnskab og status forelægges på det ordinære repræsentantskabsmøde til godkendelse og skal være forsynet med bilagskontrollantens påtegning og underskrift.

Driftsregnskab og status sendes til afdelingsformændene samtidig med indkaldelsen til det ordinære repræsentantskabsmøde.

 

 

§ 16. Revision

På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en Bilagskontrollant og en bilagskontrollantsupleant – jvf. § 9.

Billagskontrollanten skal hvert år i marts måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Bilagskontrollanten har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 17. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne, kan ske på ethvert repræsentantskabsmøde når mindst 3/4afde afgivne stemmer, er for forslaget.

 

§ 18. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af medlemsafdelingernes repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal repræsentanter der er til stede.

På repræsentantskabsmødet skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvad der skal ske med foreningens formue, herunder eventuelt fast ejendom og løsøre. Dog er simpelt stemmeflertal her tilstrækkeligt.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i foreningens hjemstedskommune.

Opløsning finder ikke sted ved eventuel sammenslutning med andre herværende idrætsforeninger.

bottom of page